BIZNES Gospodarka

Ppp w budownictwie kubaturowym

Projekty ppp z zakresu realizacji obiektów kubaturowych, czyli de facto przedsięwzięcia w formule opłaty za dostępność, należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych przedsięwzięć dla sektora

Data publikacji: 2014-07-11
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Ppp w budownictwie kubaturowym
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Projekty ppp z zakresu realizacji obiektów kubaturowych, czyli de facto przedsięwzięcia w formule opłaty za dostępność, należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych przedsięwzięć dla sektora prywatnego.

Ppp w budownictwie kubaturowym BIZNES, Gospodarka - Projekty ppp z zakresu realizacji obiektów kubaturowych, czyli de facto przedsięwzięcia w formule opłaty za dostępność, należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych przedsięwzięć dla sektora prywatnego.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne w budownictwie kubaturowym

Niewątpliwie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najuboższej części wspólnoty lokalnej jest istotnym zadaniem administracji publicznej. Istnieje w tym zakresie szerokie pole współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym w ramach ppp. Współpraca ta przede wszystkim będzie się sprowadzać do odciążenia sektora publicznego z obowiązków związanych z projektowaniem, budową, zarządzaniem lub utrzymaniem tzw. obiektów kubaturowych, tj. infrastruktury budynkowej lub lokalowej, służącej bieżącej działalności administracji i świadczeniu usług publicznych. Uwarunkowania takiej współpracy oraz analiza polskiego rynku ppp w obszarze budownictwa kubaturowego została przedstawiona w najnowszym „Biuletynie ppp”, wydawanym w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

 

Realizacja zadań publicznych zwykle wiąże się ze świadczeniem określonych usług, które decyzją ustawodawcy uznane zostały za sferę obowiązków administracji publicznej. W celu zapewnienia świadczenia tych usług administracja publiczna najczęściej dysponować może niezbędną infrastrukturą lub przynajmniej będzie organizowała dostęp do określonych usług świadczonych w oparciu o infrastrukturę znajdującą się w zasobach partnerów prywatnych.

Projekty ppp z zakresu realizacji obiektów kubaturowych, czyli de facto przedsięwzięcia w formule opłaty za dostępność, należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych przedsięwzięć dla sektora prywatnego. Umowy tego rodzaju sprowadzają się bowiem do dostarczenia przez partnera prywatnego w pakiecie finansowania oraz wykonania robót budowlanych. Omawiane projekty stanowią swego rodzaju formę kredytowania przez wykonawcę robót budowlanych, albowiem spłata wynagrodzenia z tego tytułu bywa rozłożona w czasie. Jednocześnie dzięki odpowiednim zapisom w umowie i przeniesieniu większości kluczowych ryzyk na partnera prywatnego, to swoiste zobowiązanie kredytowe może być neutralne dla państwowego długu publicznego (art. 18a u.p.p.p.). Z kolei wyodrębnienie wydatków związanych ze spłatą inwestycji od wydatków związanych z zapłatą za zarządzanie i utrzymanie składników majątkowych pozwala na korzystne księgowanie wydatków związanych z projektem ppp na poziomie budżetowania przez jednostki samorządu terytorialnego. – Model ppp w branży budownictwa kubaturowego stanowi zatem bardzo łakomy kąsek zarówno dla sektora publicznego, jak i sektora prywatnego – przyznaje Marcin Wawrzyniak, redaktor naczelny „Biuletynu ppp”.

Ppp w sektorze budownictwa kubaturowego sprowadza się przede wszystkim do relacji: wynajmujący (partner prywatny) – najemca (podmiot publiczny). We wszystkich przypadkach stosunków kontraktowych partner prywatny jest najczęściej jedynie dostawcą powierzchni lokalowej i zarządcą obiektu, podczas gdy podmiot publiczny pełni rolę dostawcy i organizatora zaplecza biurowego lub lokalowego, co usprawnia działania administracji publicznej w zakresie świadczenia usług obywatelom. Jak pokazuje doświadczenie państw Europy Zachodniej model realizacji przedsięwzięć ppp w zakresie infrastruktury budynkowej czy lokalowej sprawdza się od lat. Przykładem takich inwestycji są:

remont i eksploatacja 50 szkół na terenie powiatu Offenbach w Niemczech,
remont i eksploatacja 663 lokali komunalnych na terenie miasta Manchester w Wielkiej Brytanii,
budowa, zarządzanie i utrzymanie siedziby Ministerstwa Obrony Republiki Francuskiej w Paryżu.

W Polsce z roku na rok rośnie popularność zawierania umów ppp i koncesji w sektorze budownictwa kubaturowego. Pierwsza umowa została zawarta w listopadzie 2012 roku przez Urząd Miejski w Oławie i obejmowała zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie budynkiem wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Zwierzyniec Duży. Obecnie do szybkiego rozwoju branży budownictwa społecznego ma się przyczynić wieloletni projekt toruński związany z budową mieszkań komunalnych na terenie Osiedla Glinki przy ul. Poznańskiej w Toruniu. Partnerstwo zostało przewidziane na okres 12-18 lat. W ramach kontraktupartner prywatny zobowiązał się do zaprojektowania i wybudowania kompleksu 11 budynków wielorodzinnych z lokalami komunalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, place zabaw, śmietniki itp.)

Kolejnym przykładem transakcji ppp w sektorze budownictwa kubaturowego są umowy w zakresie projektowania, budowy i zarządzania domami studenckimi, m.in. umowa zawarta w październiku 2013 r. pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum a spółką celową Neoświat PPP Projects (francuska grupa Bouygues). Beneficjentami projektu ma być ponad 1000 studentów kierunków medycznych z Polski i ze świata. Realizacja kontraktu została przewidziana na okres 25 lat, a wartość projektu szacowana jest na blisko 45 mln złotych. Innym przykładem kontraktu w ramach ppp jest przedsięwzięcie wybudowania i udostępnienia 800 miejsc mieszkalnych dla studentów wraz z przedszkolem, stołówką, obsługą komunikacyjną i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kampusu Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ppp jest również pożądaną i poszukiwaną metodą budowy, zarządzania i utrzymania szkół publicznych. Należy wymienić tutaj projekt budowy szkoły w Zawoi Centrum z basenem, połączony z rozbudową szkół w Skawicy Centrum, Zawoi Mosorne oraz Zawoi Wilcznej.

Natomiast wzorcowym przedsięwzięciem ppp realizowanym po raz pierwszy przez administrację centralną jest postępowanie na wybór partnera prywatnego dla budowy budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej.

Więcej informacji o modelu pppw budownictwie kubaturowym można znaleźć w nowym, 10. numerze publikacji pt. „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego” dostępnej na stronie internetowej www.ppp.parp.gov.plw zakładce Publikacje. Ponadto w tym numerze „Biuletynu ppp” zostały zamieszczone artykuły poświęcone:systemowym uwarunkowaniom realizacji projektów ppp na świecie – w takich krajach jak Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia,kwestiom podatkowym, które w praktyce utrudniają efektywne wdrażanie projektów w modelu ppp; działaniom przeprowadzonym w ramach projektu systemowego PARP pn. Partnerstwo publiczno-prywatne.

Celem projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne" jest upowszechnienie wiedzy
o partnerstwie publiczno–prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Ppp w budownictwie kubaturowym BIZNES, Gospodarka - Projekty ppp z zakresu realizacji obiektów kubaturowych, czyli de facto przedsięwzięcia w formule opłaty za dostępność, należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych przedsięwzięć dla sektora prywatnego.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy