BIZNES Gospodarka

Oświadczenie Zarządu FoodCare sp. z o.o

Data publikacji: 2015-10-09
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Oświadczenie Zarządu FoodCare sp. z o.o
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Decyzja Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o zawieszeniu postępowania apelacyjnego odwleka w czasie wydanie ostatecznych decyzji.

Oświadczenie Zarządu FoodCare sp. z o.o BIZNES, Gospodarka - Decyzja Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o zawieszeniu postępowania apelacyjnego odwleka w czasie wydanie ostatecznych decyzji.

W związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi decyzji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział I Cywilny z dnia 8 października 2015 r. informujemy, iż decyzja ta nie zamyka sporu pomiędzy firmą FoodCare a Fundacją Dariusza Michalczewskiego „Równe Szanse” o markę TIGER a jedynie odwleka w czasie wydanie ostatecznych decyzji

Rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku dotyczyła dwóch wniosków o uchylenie wydanych w toku incydentalnych postępowań zabezpieczających wcześniejszych decyzji Sądu Okręgowego w Gdańsku w przedmiocie zabezpieczenia (z początku 2011 r. oraz 2012 r.)

Sąd Apelacyjny nie wypowiadał się co do zasadności samego orzeczenia kończącego sprawę w pierwszej instancji. W świetle nowych dowodów i okoliczności Sąd zdecydował o zawieszeniu postępowania apelacyjnego do czasu uprawomocnienia się decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 roku gdyż jest ona kluczowa dla rozstrzygnięcia w tej sprawie. Ponieważ znak towarowy TIGER VIT, którego ta sprawa dotyczy, nie był używany w sposób rzeczywisty , Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej zadecydował 5 sierpnia 2015 roku o wygaszeniu tego znaku z dniem  6 lipca 2006 roku. Oznacza to, że wszelkie roszczenia Fundacji oparte na prawie do tego znaku są bezpodstawne, a właśnie o nich orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku w zaskarżonym przez FoodCare wyroku

Jeszcze raz podkreślamy dzisiejsza decyzja Sądu Apelacyjnego co do zawieszenie postępowania apelacyjnego do czasu uprawomocnienia się decyzji Urzędu Patentowego RP jedynie odwleka w czasie wydanie wyroku w tej sprawie i z pewnością nie przesądza o wyniku sporu wbrew informacjom, jakie opinii publicznej przekazuje Pan Dariusz Michalczewski. Gdyby Sąd Apelacyjny nie zawiesił postępowania – to w świetle ostatecznej decyzji Urzędu Patentowego RP z 5 sierpnia 2015 r. zaskarżony wyrok musiałby ulec uchyleniu w całości bądź w częś

Zakazy sprzedaży, o których w swoim komunikacie prasowym pisze Fundacja były orzeczone tymczasowo na początku postępowania i zostały wydane w roku 2011. a nie podczas dzisiejszej rozprawy. Stwierdzenie, że podczas dzisiejszej rozprawy zapadły decyzje zakazujące firmie FoodCare używania oznaczenia Tiger są dalece idącą manipulacją ze strony Pana Dariusza Michalczewskiego

Sąd Apelacyjny na dzień dzisiejszy uznał, że brak uzasadnienia decyzji Urzędu Patentowego RP nie pozwala mu na zmianę postanowienia o zabezpieczeniu. To jest fakt

Jeszcze raz podkreślamy w świetle nowych okoliczności związanych z decyzją Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącego znaków towarowych z elementem TIGER w tym między innymi znaku TIGER VIT, który został przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wygaszony, Sąd Apelacyjny w Gdańsku zawiesił postępowanie do czasu uprawomocnienia się decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

Warto zaznaczyć, o czym Pan Michalczewski celowo zapomina dodać w swoim komunikacie, że mimo unieważnienia znaku TIGER ENERGY DRINK, w mocy, decyzją Urzędu Patentowego pozostały nadal znaki BLACK TIGER oraz WILD TIGER, których właścicielem jest spółka FoodCare a które Pan Dariusz Michalczewski usiłował zdyskredytować

To te znaki obecnie są znakami, które zarejestrowane zostały najwcześniej w klasie 32 (posiadają najstarsze pierwszeństwo) i podlegają ochronie prawnej. Choć decyzja UP RP z 5 sierpnia 2015 nie korzysta z waloru prawomocności (jest to decyzja ostateczna w administracyjnym toku instancji) to jej charakter jest wiążący dla sądów cywilnych. Daje to podstawę firmie FoodCare do podjęcia działań na rzecz ochrony marki, którą przez lata pracy i dzięki ogromnym nakładom finansowym przeznaczonym na jej promocję, zbudowała

Komunikat przesłany przez biuro prasowe Fundacji Darka Michalczewskiego „Równe szanse” jest niczym innym jak manipulacją zaistniałych faktów mających na celu wzbudzenie po raz kolejny zainteresowania mediów i podgrzania atmosfery wokół sporu

Jako pomysłodawca twórca i wieloletni producent napoju energetycznego TIGER Energy Drink wierzymy, że sprawiedliwość i prawda dotycząca okoliczności powstania marki TIGER wreszcie ujrzą światło dzienne, dlatego nie ustajemy w walce o sprawiedliwość

Napój TIGER Energy Drink stał się na rynku energetyków rozpoznawalnym i powszechnie znanym produktem ze względu na wielomilionowe nakłady finansowe, które spółka FoodCare (ówczesne Gellwe) przeznaczyła na jego promocję i reklamę. Powstanie marki Tiger wiązało się z latami pracy, doświadczenia i energii naszej i naszych pracowników

Obecny brak sukcesu marki TIGER u nowego producenta potwierdza starą prawdę, że nie sama nazwa brandu czy osoby ją promującej, a wiedza, doświadczenie i znajomość rynku to główne czynniki sukcesu sprzedażowego produktu.

 

Zarząd FoodCare sp. z o.o.

 

 

 

Historia marki TIGER,

 

 

Nazwa napoju energetycznego Tiger Energy Drink jak i sam napój został wymyślony przez firmę FoodCare jeszcze w 2002 roku, jako alternatywa dla produktów firmy Red Bull. Było to przed współpracą z Panem Michalczewskim, która swój początek miała w 2003 roku.

Współpraca z Panem Michalczewskim miała jedynie charakter promocyjny – Pan Michalczewski był ambasadorem marki ze względu na zbieżność jego sportowego przydomka z nazwą produktu, elementem strategii komunikacyjnej marki a nie jej pomysłodawcą. Opakowanie produktu zawierające wizerunek ambasadora i podpis ambasadora jest szeroko praktykowanym działaniem zarówno
w Polsce jak  i na świecie – nie daje to jednak ambasadorowi prawa do danej marki.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w dacie zawierania Umowy Promocyjnej, której celem była „aktywna promocja i reklama produktów wytwarzanych i wprowadzanych na rynek przez Gellwe”, czyli w 2003 roku Pan Dariusz Michalczewski nie miał żadnej własnej „marki”, nie oferował produktów pod oznaczeniem „Tiger”. W obiegu publicznym „Tiger” funkcjonował, jako przydomek, dopełniając imię
i nazwisko Sportowca.

Jako pierwsza oznaczanie produktu energetyzujązego pod nazwą TIGER ENERGY DRINK (w skrócie Tiger) rozpoczęła firma FoodCare a nie Pan Dariusz Michalczewski czyniąc ze swojego produktu lidera i uzyskując ochronę prawną dla zastosowanego przez siebie oznaczenia. Już w 2004 firma FoodCare zgłosiła do Urzędu Patentowego znak towarowy pod tą właśnie nazwą w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej.

Znaki towarowe, na które wielokrotnie powoływał się Pan Michalczewski, do których w 2003 roku miał prawa nie posiadały ochrony prawnej w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej (Wykaz towarów i usług: Piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów). Ich rejestracja nie obejmowała napojów energetycznych – ten fakt jest przez Pana Michalczewskiego z premedytacją pomijany.

Znak TIGER zarejestrowany przez Pana Michalczewskiego odnosił się do (klasa 41) organizacji
i prowadzenia imprez i zawodów sportowych i rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia dyskotek, usługi klubów nocnych, użytkowanie i wynajmowanie obiektów sportowych, doradztwo w zakresie sportu i rekreacji, nauczanie i edukacja w zakresie sportu i rekreacji poprzez świadczenie usług instruktorskich i trenerskich, usługi klubów sportowych(511), (klasa 44) usług fizykoterapeutycznych, usług kąpielowych i masażu, usług salonów kosmetycznych.

Znak Dariusz Tiger Michalczewski zarejestrowany był natomiast w klasie izotoników a nie jak błędnie próbuje wmówić opinii publicznej Pan Michalczewski klasie energetyków. Wykorzystując społeczną niewiedzę w zakresie prawa własności przemysłowej i obowiązujących przepisów Pan Dariusz Michalczewski celowo wprowadza w błąd opinię publiczną podsycając jedynie atmosferę wokół sporu
i swojej osoby. Jedynym znakiem towarowym należącym do Fundacji Dariusza Michalczewskiego
a mającym ochronę w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej był znak TIGER VIT, który w 2008 roku odkupiony został od ówczesnego właściciela znaku – firmy Kruger przez spółkę FoodCare
i odsprzedany w 2008 roku Fundacji Dariusza Michalczewskiego.

 

W momencie spektakularnego sukcesu marki TIGER ENERGY DRINK w 2006 roku roszczenia wobec znaku TIGER wystosowała firma Kruger, która legitymowała się prawem ochronnym na znak TIGER VIT zgłoszonym jeszcze w 1996 roku dla klasy 32 wg klasyfikacji nicejskiej, co dawało jej wówczas pierwszeństwo w posługiwaniu się znakami z elementem TIGER. Firma FoodCare aby móc dalej rozwijać markę z którą wiązała duże nadzieje i produkować TIGER ENERGY DRINK w 2008 roku odkupiła od firmy Kruger znak towarowy TIGER VIT i odsprzedała prawa do tego znaku Fundacji Pana Darka Michalczewskiego wierząc w dobre intencje Pana Michalczewskiego.  Niepisana umowa gentelmeńska zakładała, że Fundacja Pana Dariusza Michalczewskiego uzyskując prawa do znaku TIGER VIT udzieli licencji firmie FoodCare na wykorzystanie tego znaku. Niestety po uzyskaniu od firmy FoodCare praw do znaku TIGER VIT mimo wcześniejszych zapewnień, Pan Dariusz Michalczewski wycofał się z tej umowy.

Ponieważ Znak TIGER VIT nie był nigdzie przez Pana Dariusza Michalczewskiego ani Fundację Równe Szanse, używany w sposób rzeczywisty, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzją
z dnia 5 sierpnia 2015 roku stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego do tego znaku z dniem 6 lipca 2006 roku. Mimo unieważnienia znaku TIGER Energy Drink, podtrzymane w mocy zostają znaki TIGER WILD oraz BLACK TIGER należące do firmy FoodCare. To one posiadają obecnie najstarsze pierwszeństwo (zarejestrowane zostały najwcześniej w klasie 32) i podlegają ochronie prawnej.

 

W 2009 roku następuje zmiana opakowań produktu, która wynika z potrzeby rynkowej z czym Pan Dariusz Michalczewski nie może się pogodzić. Kierując się potrzebami związanymi z dalszym rynkowym bytem napoju firma FoodCare musi zmienić strategie marketingową marki i dopasować ją do potrzeb konsumentów. Koncepcja zakładająca współpracę z Panem Michalczewskim w postaci ambasadora marki musi zostać zweryfikowana ze względu na negatywny odbiór społeczny osoby Pana Michalczewskiego w roku 2009. Według badań rynkowych przeprowadzonych przez Instytut GFK w 2009 roku wśród grupy docelowej produktu osoba Pana Michalczewskiego była negatywnie odbierana, w szczególności wśród osób z wyższym wykształceniem, pracowników umysłowych
i innych, o określonym statusie społecznym, do których chce z produktem dotrzeć producent napoju. Kierując się potrzebami konsumentów firma musi zbudować nowy bardziej ekskluzywny wizerunek rynkowy napoju oraz poszerzyć ofertę smakową. Wówczas decyduje się na zakup nowych znaków towarowych WILD TIGER i BLACK TIGER. Mimo tej zmiany firma FoodCare nadal wywiązywała się
z umowy promocyjnej pomiędzy nią a Fundacją Pana Dariusza Michalczewskiego.

W 2010 roku Pan Dariusz Michalczewski zrywa umowę promocyjną i wiąże się z producentem konkurencyjnych produktów Grupą Maspex Wadowice.

 

Kalendarium wydarzeń

1996 r.

Rejestracja znaku towarowego TIGER VIT przez firmę Kruger w klasie 32

2002 r.

Spółka Foodcare (dawniej Gellwe), rozszerzając ofertę rynkową postanowiła poszerzyć ją o napoje energetyczne. Spółka FoodCare (dawniej Gellwe) rozpoczyna produkcję napoju energetycznego pod nazwą Energy Drink

2002 r.

Ze względu na zastrzeżenia zgłoszone przez producenta Red Bull’a, postanowiono zmienić nazwę na „tiger”.

2003 r.

Powstaje nazwa napoju energetycznego Tiger Energy Drink  jako alternatywa dla produktów firmy Red Bull – gra słowna przeciwstawienie tygrysa bykowi. W oparciu o przyjęte wcześniej założenia marketingowe, została opracowana określona strategia, koncentrująca się wokół oznaczenia TIGER. Mając taki właśnie zamysł, poszukiwano wzmocnienia dla kampanii promocyjnej „tygrysa” i znaleziono je w używanym przez znanego w tamtym czasie sportowca – Dariusza Michalczewskiego o przydomku „Tiger”. Współpraca z Panem Michalczewskim miała jedynie charakter promocyjny – Pan Michalczewski był ambasadorem marki ze względu na zbieżność jego sportowego przydomka z nazwą produktu.

Podpisana zostaje umowa promocyjna pomiędzy Firmą FoodCare a Dariuszem Michalczewskim, która celem było określenie „praw i obowiązków stron w realizacji aktywnej promocji i reklamy produktów wytwarzanych i wprowadzanych na rynek przez Gellwe”.  Pan Dariusz Michalczewski w niniejszej umowie udzielił zgody na wykorzystanie swojego wizerunku i podpisu na opakowaniach produktu TIGER ENERGY DRINK jako promotora produktu.

2004 r.

Zgłoszenie znaku towarowego Tiger Energy Drink przez firmę FoodCare do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

2006 r.

Rejestracja znaku towarowego Tiger Enery Drink przez firmę FoodCare w klasie 32 wg klasyfikacji nicejskiej

2006 r.

Spektakularny sukces marki Tiger i wysunięcie roszczeń do znaku towarowego z elementem TIGER wobec producenta napoju (firmę FoodCare) przez firmę Kruger, która legitymowała się wówczas prawem ochronnym na znak TIGER VIT zgłoszonym jeszcze w 1996 roku dla klasy 32 wg klasyfikacji nicejskiej, co dawało jej w tamtym czasie pierwszeństwo w posługiwaniu się znakami z elementem TIGER.

2008 r.

Porozumienie między firmami Kruger oraz FoodCare. Kupno przez FoodCare  w 2008 roku od firmy Kruger znaku towarowego TIGER VIT.FoodCare z marką TIGER ENERGY DRINK wiąże duże nadzieje.

2008 r.

Umowa dżentelmeńska pomiędzy Dariuszem Michalczewskim a Wiesławem Włodarskim właścicielem firmy FoodCare. Niepisana umowa gentelmeńska zakładała, że Fundacja Równe Szanse Pana Dariusza Michalczewskiego uzyskując prawa do znaku TIGER VIT (od FoodCare) udzieli licencji firmie FoodCare na wykorzystanie tego znaku.

Sprzedaż przez FoodCare znaku towarowego TIGER VIT Dariuszowi Michalczewskiemu (Fundacji Dariusza Michalczewskiego).

Po uzyskaniu od firmy FoodCare praw do znaku TIGER VIT mimo wcześniejszych zapewnień, Pan Dariusz Michalczewski wycofuje się z tej umowy.

 

2009 r.

Dotychczasowa strategia marketingowa zakładająca wykorzystanie na opakowaniu wizerunku Pana Michalczewskiego zostaje zweryfikowana przez wymogi rynku. Według badań rynkowych przeprowadzonych przez Instytut GFK w 2009 roku wśród grupy docelowej produktu osoba Pana Michalczewskiego była negatywnie odbierana, w szczególności wśród osób z wyższym wykształceniem, pracowników umysłowych i innych, o określonym statusie społecznym. Kierując się potrzebami konsumentów firma FoodCare musi zbudować nowy bardziej ekskluzywny wizerunek rynkowy napoju oraz poszerzyć ofertę smakową.

 

2010 r.

W związku z rozwojem marki TIGER FoodCare decyduje się na poszerzenie portfolio i nabywa prawa do znaków WILD TIGER i BLACK TIGER.

Fundacja Dariusza Michalczewskiego rozpoczyna rozmowy z fimą Maspex konkurentem FoodCare.
28 października Dariusz Michalczewski zrywa dotychczasową umowę promocyjną z firmą FoodCare a już w listopadzie podpisuje umowę (porozumienie wykonawcze) z firmą Maspex Wadowice.

2010 r. –

Postępowania sądowe dotyczące spraw rozliczeniowych wynikających z umowy promocyjnej pomiędzy Dariuszem Michalczewskim a FoodCare

2015

Decyzja Urzędu patentowego dotycząca 4 znaków z elementem TIGER.

UP RP wygasił znak TIGER VIT w całości z datą 6 lipca
2006 r. należący do Fundacji Dariusza Michalczewskiego
UP RP unieważnił znak TIGER ENERGY DRINK należący do FoodCare
UP RP oddalił wnioski o unieważnienie znaków BLACK TIGER oraz WILD TIGER należących do FoodCare i podtrzymał je w mocy.

W wyniku tej decyzji najstarsze pierwszeństwo mają znaki BLACK TIGER I WILD TIGER należące do FoodCare.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Oświadczenie Zarządu FoodCare sp. z o.o BIZNES, Gospodarka - Decyzja Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o zawieszeniu postępowania apelacyjnego odwleka w czasie wydanie ostatecznych decyzji.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #maszyny   #Przemysł